کارايي اينترفيس در کارت گرافيک چيست؟

کارايي اينترفيس در کارت گرافيک چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 دومين چيزي که يک کارت گرافيک به آن نياز دارد ، روشي  بمنظور تغيير محتويات حافظه کارت گرافيک است . امکان فوق با اتصال کارت گرافيک به گذرگاه مربوطه بر روي برد اصلي تحقق پيدا خواهد کرد. کامپيوتر قادر به ارسال سيگنال از طريق گذرگاه مربوطه براي تغيير محتويات حافظه خواهد بود.