پارادايم هاي اصلي برنامه نويس

پارادايم هاي اصلي برنامه نويس | شرکت طراحي سايت بهپردازن

.
شيوه هاي(programing paradigm) اصلي برنامه نويسي عبارتند از:
برنامه‌نويسي دستوري  در تضاد با برنامه‌نويسي تابعي
برنامه‌نويسي رويه‌اي در تضاد با برنامه‌نويسي شئ‌گرا
برنامه‌نويسي منطقي