در طراحي سايت چکار نکنيم

در طراحي سايت چکار نکنيم | شرکت طراحي سايت بهپردازن

مخاطبان هدف خود را فراموش نکنيد. يکي از اصول مهم براي طراحي اصولي سايت اين است که شما بايد بدانيد که سايت خود را براي چه کساني طراحي مي کنيد. مخاطبان هدف هميشه از بالاترين اولويت برخوردار هستند و بايستي وب سايت را با توجه به نياز آنها طراحي کرد. همچنين شما بايد با طراحي اصولي سايت، نيازهاي آنان را فراهم نموده و قبل از طراحي سايت، مشتريان بالقوه هدف خود را شناسايي .