شرکت BHP Solution

مدیر عامل شرکت بهپردازان جهت تسهیل در فعالیت های بین المللی خود در عرصه دیجیتال مارکتینگ اقدام به راه اندازی شرکت در کشور کانادا نموده و برای ایجاد کردن و به کار گرفتن شرکای تجاری که هویت کانادایی دارند این سایت را راه اندازی نمودند تا بدون مشکل کاری امکان حضور در بازارکار بین الملل را داشته باشند.

شرکت طراحی سایت بهپردازان