اين وب سايت هاي کوچک فقط يک کار انجام مي دهند

اين وب سايت هاي کوچک فقط يک کار انجام مي دهند | شرکت طراحي سايت بهپردازن

درست است، فقط يک هدف از طراحي سايت! اين تمرکز همان چيزي است که آن وب سايت بر اساس توانايي ها و قابليت هاي فوق العاده طراحي شده است. معمولاً اين تمرکز بر روي فروش چيزي در اينگونه وب سايت ها مي باشد. در مقايسه با طراحي سايت هاي سنتي و معمول، که اغلب با چندين هدف مختلف طراحي مي شود، ميني سايت ها فقط يک هدف داشته و همين تمرکز، موجب قدرت و موفقيت آنها مي باشد .