اين سايت ها براي سازمان ها، شرکت ها و افرادي مفيد است که اطلاعات آنها نياز به، به روزرساني نداشته باشد و اطلاعاتشان ماهانه يا سالانه تغيير کند. زيرا تغييرات آنها نياز به شخصي دارد که با طراحي سايت و زبان هاي برنامه نويسي آشنايي داشته باشد.