كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : چرا بهینه سازی سایت؟ :

شرح : تصور کنيد بين يک جمعيت هزار نفري ايستاده ايد و در اين بين شخصي در جستجوي شماست. چطور شما را پيدا خواهد کرد؟ در اين جمعيت، افراد با هم ادغام مي شوند.

ولي فرض کنيد سيستمي وجود دارد که گروه هاي مختلف مردم را، از هم جدا مي کند. شايد اگر يک زن باشيد لباس قرمز و اگر مرد باشيد لباس آبي بپوشيد. در اين صورت کسي که دنبال شماست بايد نيمي از جمعيت را بگردد.

مي توان دسته هاي افراد قابل جستجو را با افزايش تشخيص دهنده ها، محدودتر کرد و اين کار را آن قدر ادامه داد که يک گروه کوچک مناسب که قابليت اجراي جستجو را دارد، ايجاد شده و فرد مورد نظر به راحتي پيدا شود.

وب سايت شما هم، شبيه همان شخص داخل جمعيت است، بنابراين همين موضوع دليل نياز شما به سئو مي باشد.