جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : Confidentiality در شبکه چيست؟ :

شرح : به معناي آن است که اطلاعات فقط در دسترس کساني قرار گيرد که به آن نياز دارند و اينگونه تعريف شده است. بعنوان مثال از دست دادن اين خصيصه امنيتي معادل است با بيرون رفتن قسمتي از پرونده محرمانه يک شرکت و امکان دسترسي به آن توسط مطبوعات.