توليد کنندگان نرم افزار پس از آگاهي از وجود نقاط آسيب پذير در محصولات خود، با ارائه Patchهاي لازم اقدام به برطرف نمودن مسئله و حل مشکل ايجاد شده، مي نمايند. تمامي کاربران کامپيوتر مي‌بايست از نصب آخرين Patchهاي ارائه شده مرتبط با محصولات نرم افزاري که بر روي سيستم خود استفاده مي‌نمايند، مطئمن گردند. اعتقاد عملي به سياست فوق، ضريب حفاظتي و امنيتي سيستم شما را افزايش خواهد داد.
همانند وصله‌هاي يک لباس که باعث بهبود سوراخ‌ها و روزنه‌هاي موجود مي‌گردد، وصله‌هاي نرم افزاري باعث بهبود سوراخ‌ها و حفره‌هاي موجود در برنامه‌هاي نرم افزاري مي‌گردند. Patchها، يک مشکل خاص و يا نقطه آسيب پذير در يک نرم افزار را برطرف مي‌نمايند. در برخي موارد توليد کنندگان نرم افزار در مقابل ارائه يک patch، اقدام به ارائه يک نسخه جديد از نرم افزارهاي خود مي‌نمايند (ارتقاء نرم افزار). توليد کنندگان نرم افزار ممکن است به نسخه جديد ارتقاء يافته به عنوان يک patch مراجعه نمايند.