محتواي يک طرح پيشنهادي شامل چه مواردي است؟

محتواي يک طرح پيشنهادي شامل چه مواردي است؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

شرح ضرورت- تشريح ضرورت انجام پروژه و تاثيرات آنü در کسب و کار
 تشريح پروژه- تشريح چگونگي اجرا و ارزيابي پروژه
 اطلاعاتي در مورد سازمان
 برنامه زماني پروژه
 بودجه
 نتايج پروژه