جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

محتواي يک طرح پيشنهادي شامل چه مواردي است؟

شرح : شرح ضرورت- تشريح ضرورت انجام پروژه و تاثيرات آنü در کسب و کار
 تشريح پروژه- تشريح چگونگي اجرا و ارزيابي پروژه
 اطلاعاتي در مورد سازمان
 برنامه زماني پروژه
 بودجه
 نتايج پروژه