هر سايتي مقدار مشخصي کد نويسي در زيرساخت خود و مقدار مشخصي متن و محتويات در ظاهر داراست. نسبت متن به کد ( Text to HTML ) همان نسبت متن بکار رفته در يک صفحه به کد نوشته شده براي نمايش همان صفحه است.