توليد کنندگان نرم افزار پس از آگاهي از وجود نقاط آسيب پذير در محصولات خود، با ارائه Patchهاي لازم اقدام به برطرف نمودن مسئله و حل مشکل ايجاد شده، مي‌نمايند. تمامي کاربران کامپيوتر مي‌بايست از نصب آخرين Patchهاي ارائه شده مرتبط با محصولات نرم افزاري که بر روي سيستم خود استفاده مي‌نمايند، مطئمن گردند. اعتقاد عملي به سياست فوق، ضريب حفاظتي و امنيتي سيستم شما را افزايش خواهد داد .