كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : منظور از خدمات مشتری در خدمات هاستینگ چیست؟ :

شرح : ارائه ?? ساعته خدمات مشتري شعار بيهوده اي است مگر اينکه افرادي که به تماسها پاسخ مي دهند ،  در زمينه رايانه ، حرفه اي باشند. سطح فني مسئول پاسخگوئي ساعت ? صبح چقدر است ؟ چطور به مهندس فني در زمانهاي غير کاري مي توان دسترسي داشت ؟ آيا مهندس کشيک از طريق سيستمPager از اشکال سيستم خبردار مي شود ؟ اين موارد در سايت هاي کوچک اهميت زيادي نخواهد داشت ولي در سايت هاي بزرگ و حجيم مهم و حياتي است.