ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري نرم افزار در ادامه استقرار و را اندازي  سيستم ها و به منظور حفظ کارائي سيستم ها و تداوم سرويس دهي آنها بوده که در قالب قراردادهاي نگهداري و پشتيباني و شامل موارد زير ميگردد
-    برپانگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداري مطلوب
-    انجام تدابير ضروري به منظور حفظ و نگهداري اطلاعات و ذخيره سازي مطمئن آنها
-    ارايه آخرين ويرايش هاي نرم افزارکه توسط تيم فني طراحي و پياده سازي ميگردد و نصب و راه اندازي اين ويرايش ها برروي کامپيوترهاي کارفرما
-    انجام عمليات تکميلي و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئي به نيازهاي جديد

خدمات پشتيباني و نگهداري با روش هاي زير قابل ارايه خواهند بود
-    پاسخگوئي از طريق تلفن
-    پشتيباني از طريق اينترنت و با برقراري ارتباط برخط(ONLINE) با کامپيوترهاي کارفرما و رفع اشکال آني
-    حضور کارشناسان در محل کارفرما و رفع اشکال حضوري