به زبان ساده مي‌توان گفت ويروس، برنامه مخفي وکوچکي است که باعث آلوده شدن برنامه‌اي ديگر مي‌شود و مي‌تواند داده ها را دستکاري و يا تخريب نموده، سرعت سيستم را کاهش داده، باعث اغتشاش وعدم کارائي کامپيوتر شود.مهمترين خصوصيت ويروس قدرت تکثير آن است. ويروس‌ها براي تکثير نياز به يک برنامه اجرائي دارند. يعني بيشتر ويروس‌ها در فايل‌هاي اجرائي جاي مي‌گيرند وآنها را آلوده مي‌کنند وکمتر ويروسي پيدا مي‌شود که در يک فايل غير اجرائي جاي بگيرد وبتواند از طريق آن تکثير شود. بنابراين ويروس مي‌تواند هر برنامه سيستمي يا کاربردي باشد که شرايط مورد نياز براي پذيرش ويروس را داشته باشد. برنامه آلوده نيز، قادر است برنامه‌هاي ديگر را آلوده کند.از آنجائيکه ويروس‌ها مي‌توانند به تمام فايل‌هايي که توسط سيستم اجرا مي‌شوند، اضافه شوند به آنها خود انعکاس مي‌گويند.با وجوديکه ويروس‌ها توسط برنامه نويسان مجرب و حرفه‌اي نوشته مي‌شوند، ولي برخي‌ها تصور مي‌کنند که خودبه‌خود و به طور تصادفي وارد سيستم مي‌شوند.