اين فهرست براساس اطلاعاتي عمومي از قبيل توانمندي و سوابق شرکت ها، تناسب محصولات شرکتها با زمينه فعاليت سازمان، مشتريان آنها، و همچنين بهره گيري از نظرات مشاوران و بررسي پياده سازي هاي موفق آنها در صنعت و زمينه فعاليت سازمان، تهيه مي گردد. در تهيه اين فهرست نبايد محدود شد, بلکه هر تامين کننده بالقوه اي را مي توان در فهرست مذکور جاي داد. از شرکت هاي نوپا نيز غافل نشويد! برخي از شرکت ها نوپا به شرطي که شرايط فني و اداري لازم را داشته باشند، مي توانند کار را با قيمتي کمتر و کيفيتي بالاتر به انجام رسانند.