جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : Thread چيست؟ :

شرح :

هر Thread از يکسري فرمان هاي پشت سر هم ساخته مي شود. اين فرمان ها شامل شمارنده (Counter)، فراخواني و بازگشت پشته (Call/Return Stack) و داده هاي خود Thread مي شود.
هر Task از يک يا چند Thread تشکيل مي گردد.