hijacking نوعي حمله ضد امنيتي در شبکه است به طوريکه حمله کننده ارتباط را در دست مي گيرد. درست مانند يک هواپيما ربا که کنترل پرواز را بدست مي گيرد (hijacking به معناي هواپيما رباست.). در يک نوع از اين حمله ها در حاليکه قرباني ارتباط خود را با جايي برقرار کرده و در حال انجام کار خود است، هيجاکر کنترل اين ارتباط را در دست مي گيرد. حمله کننده مانع از رسيدن پيغام ها مي شود و در عوض پيغام خود را براي طرفين مي فرستد. و در اين حال طرفين گمان مي کنند که مستقيماً با هم در ارتباط هستند. هيجاکرها براي اين کار از يک نرم افزار استفاده مي کنند که در برابر کاربر همانند يک سرور ظاهر مي شود و در برابر سرور مانند يک کاربر ظاهر مي شود. و به اين ترتيب مخفيانه خرابکاري را شروع مي کند. به اين ترتيب خرابکار مي تواند به پيغامهاي شما دسترسي داشته باشد يا آنها را آن طور که دوست دارد دستکاري کند و سپس ارسال کند.