در فرهنگ رايانه، واسط گرافيکي کاربر يا واسط نگاره‌اي کاربر، مجموعه‌اي از نشانه‌هاي گرافيکي نمايش داده شده بر روي يک نرم‌افزار است که در آن کاربر به جاي تايپ فرمان‌هاي بلند و پيچيده از اعلان فرمان، با اشاره بر نمايشهاي تصويري بر روي صحنه تصوير، پرونده‌ها، برنامه‌ها يا فرمان‌هاي گوناگون را انتخاب مي‌کند.
به عبارتي ساده‌تر، يک محيط گرافيکي که نرم‌افزارهاي رايانه، براي راهنمايي و کاربري بهتر انسان بکار مي‌گيرند واسط گرافيکي کاربر ناميده مي‌شود. اين نما، چگونگيِ روش کاربريِ رايانه را، توسط انسان، بهبود مي بخشد و روشي است گرافيکي براي نمايش نرم‌افزار سيستم‌عامل رايانه، به کاربرانش. در رايانه‌هاي قديمي‌تر، اين نما، مجموعه‌اي بود از نشان‌هاي تايپي نشان داده شده بر صفحه نمايشگر. در رايانه‌هاي امروزي اما، نماي گرافيکي کاربري مجموعه‌اي است از نشان‌ها و پس زمينه‌ها و کليدهايي زيبا و رنگين، براي بهبود رابطه انسان-ماشين در راستاي بهبود کاربري کارايي بهتر.