نسل سوم شبكه ها ، G3 ، نسل آينده شبكه هاي Wireless نامگذاري شده است. سيستم هاي G3 كمك مي كنند تا صدا و تصوير و داده را با كيفيت مناسب و به سرعت انتقال دهيم.