جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : Proxy server چيست ؟ :

شرح : Proxy server نرم‌افزاري است كه در يك شبكه حد واسط بين اينترنت و كاربران واقع‌مي‌شود. فلسفه ايجاد Proxy server قراردادن يك خط اينترنت دراختيار تعداد بيش از يك نفر استفاده كننده در يك شبكه‌بوده است.

يك كاربرد Proxy server‌ها ، همان به اشتراك گذاشتن يك خط اينترنت براي چند كاربر‌است كه باعث كاهش هزينه و كنترل كاربران و همچنين ايجاد امنيت بيشتر مي‌شود. كاربرد دوم Proxy server‌ها ، در سايتهاي اينترنتي به عنوان firewallمي‌باشد. كاربرد سوم كه امروزه از آن بسيار استفاده مي‌شود، caching اطلا‌عات است.

باتوجه به گران‌بودن هزينه استفاده از اينترنت و محدود‌بودن پهناي باند ارتباطي براي ارسال و دريافت‌اطلا‌عات ، معمولا‌ً نمي‌توان به اطلا‌عات موردنظر‌در زمان كم و با سرعت مطلوب دست‌يافت. امكان caching اطلا‌عات ، براي كمك به رفع اين مشكل درنظر‌گرفته‌شده است.