در علم نرم افزار RAID 6 چيست؟

در علم نرم افزار RAID 6 چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ديسکهاي داده ها مجزا با دو Parity توزيع شده مجزا

مزايا و مشخصات

·     RAID 6 در واقع نسخه پيشرفته RAID 5 مي باشد که تصحيح و کنترل خطا را بهبود مي بخشد. اين ويرايش RAID اطمينان و توانايي بالا در زمينه data storage فراهم مي کند .

·     بهترين انتخاب براي کاربردهاي بحراني و حساس

معايب:

·        طراحي مدار کنترلي بسيار پيشرفته و پيچيده .

·        سيکل نوشتن بسيار کند ( دوبار محاسبه مربوط به Parity ) نياز به N+2 درايو ديسک سخت ( بدليل دارا بودن N حالت Parity دو بعدي . تعداد ديسکهاي سخت در حالت معمولي )

·        ادغام اطمينان بالا با قابليت بالا