در علم نرم افزار RAID 1 چيست؟

در علم نرم افزار RAID 1 چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

Backup  گيري همزمان داده ها به منظور Mirroring و  Duplexing Mirroringکپي برداري هم زمان روي دو درايو Duplexing . زماني است که يکي از درايوها دچار مشکل شود و درايو سالمي را جايگزين نماييم سپس داده ها را روي درايو سالم کپي کنيم .

مزايا و مشخصات :

·        هنگام سيکل نوشتن , گويي اطلاعات روي يک ديسک نوشته مي شود ( در صورتيکه عملأ بر روي دو ديسک نوشته مي شود ( مانند RAID 0  ) ولي عمل خواندن , ازهر دوديسک انجام مي شود ( کاهش ترافيک گذرگاه

·        نوشتن بر روي هر دو ديسک ولي خواندن مجزا

·        قابليت برگرداندن %??? داده ها هنگام بروز مشکل براي يک ديسک .

·        در نرخ انتقالات داده تغيير محسوسي نداريم. (يعني وجود دو ديسک تفاوتي با يک ديسک ندارد ) .

·        در شرايط خاص RAID1 توانايي تحمل خرابي بيش از يک ديسک را نيز دارد .

·        ساده ترين طراحي در تکنولوژي RAID ( مدار مربوط به Parity وجود ندارد )

معايب :

 بيشترين تعداد هارد ديسک در ميان انواع RAID بسته به انتخاب User  ( هزينه بالا )