پروتکل ppp در اينترنت چه کارايي دارد؟

پروتکل ppp در اينترنت چه کارايي دارد؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 SLIP , PPP  پروتکل خط سري اينترنت SLIP مخفف کلمات Serial Line Protocol و پروتکل نقطه به نقطه PPP مخفف کلمات

Point- to- Point دو نوع حساب اينترنت هستند که اغلب کاربران اينترنت به آنها روي آوردند. SLIP قديمي تر است. SLIP به شما اجازه

 ميدهد. که از طريق خط ارتباط سري مانند خط تلفن به فراهم کننده سرويس اينترنت ISP منتقل شويد. PPP که بعد از SLIP توسعه يافت نيز

 طبيعي سري دارد.