بجهت استقلال کاملي که فراهم کرده است، نسبت به platform هاي ديگر مانند Virttuozzo سرعت کمتري دارد.
عدم پشتيباني از حافظه Brustable که البته در platform هاي ديگر نيز در حد تئوري پشتيباني شده است.