صفحه‌ي اصلي و ابتدايي يك وب سايت كه بازديد كننده وب سايت آن را در ابتدا مشاهده مي‌نمايد. اين صفحه شامل ، اخبار مهم ، تصاوير اوليه ، پيوندهايي به بخش هاي مختلف آن سايت و نيز پيوند‌هايي به سايت‌هاي ديگر و يا تبليغات دارنده‌ي وِب سايت مي‌باشد.