نام بين‌المللي مخصوصي كه براي هر وب سايت ثبت مي‌شود و به عنوان آدرس آن سايت محسوب مي‌گردد .