صفحه وب يا WebPage در طراحي سايت چيست؟

صفحه وب يا WebPage در طراحي سايت چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

به مجموعه اي از تصاوير و نوشته‌ها كه به صورت يك صفحه از طريق اينترنت قابل دسترسي مي‌باشند ، صفحه وب مي‌گويند .