معناي عبارت () int main در زبان برنامه نويسي چيست؟

معناي عبارت () int main در زبان برنامه نويسي چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين خط به کامپايلر مي‌گويد که «بدن? اصلي برنامه» از کجا شروع مي‌شود. اين خط داراي اجزاي زير است:1 – عبارت int که يک نوع عددي در C++ است.
2 – عبارت main که به آن «تابع اصلي» در C++ مي‌گويند.
3 – دو پرانتز () که نشان مي‌دهد عبارت main يک «تابع» است.

ساير خدمات شرکت طراحي سايت بهپردازان

طراحي سايت فروشگاهي

طراحي اپ موبايل