منظور از المان در زبان برنامه نويسي چيست؟

منظور از المان در زبان برنامه نويسي چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

تمام زبان‌هاي بزنامه نويسي تعدادي بلوک‌هاي ابتدايي براي توضيح داده و پردازش يا تبديل آنها(مانند جمع کردن دو عدد با انتخاب يک عضو از يک مجموعه)دارند. اين " عناصرابتدايي" بوسيله قوانين معناشناسي و دستوري تعريف مي‌شوند که ساختار و معناي مربوطه را توضيح مي‌دهند.