زبان برنامه نويسي ماشين چيست؟

زبان برنامه نويسي ماشين چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين زبان مستقيما با صفر و يک نوشته مي شود و بدون هيچ واسطه اي برروي کامپيوتر قابل اجرا است. طراحان سخت افزار هر کامپيوتر، زبان ماشين خاص خود را براي آن ماشين طراحي مي نمايند. به همين دليل هر برنامه اي که به زبان ماشين نوشته شود، فقط برروي همان ماشين خاص کار مي کند، بهمين دليل برنامه هاي نوشته شده به زبان ماشين را غير قابل حمل مي نامند. از طرف ديگر يادگيري اين زبان بسيار مشکل بوده و برنامه نويسي با آن نيز بسيار سخت است و همچنين احتمال بروز خطا نيز در آن زياد است.