ثبت کليه ارتباطات با مشتري:
•    ثبت بازارياب يا شخص برقرار کننده ارتباط
•    ثبت انواع روشهاي ارتباطي با مشتري
•    ثبت زمان ارتباط،
•    ثبت انواع نتايج ارتباطي
•    امکان attach فايل ارتباطي مبادله شده
•    نظرات مشتري در رابطه با خدمات و محصولات