1- در مورد مزاياي استفاده از CRM در سازمان خود، ميزان کاهش هزينه ها در صورت راه اندازي اين برنامه، تخمين هزينه اوليه براي انتخاب برنامه مناسب و هزينه بازگشت سرمايه گزارشي تهيه کنيد.
2- افرادي را که قرار است در سازمان از اين برنامه استفاده کنند مشخص کنيد و طي جلسه يا جلساتي هدف واحدي در استفاده از اين برنامه تعيين نماييد (مثلا جلب رضايت مشتري، فروش بيشتر، ...). همچنين تيمي را به منظور تعيين نيازهاي عمده سازمان جهت انتخاب نرم افزار مناسب مسئول کنيد. تيم پروژه CRM همچنين رابط شما با ساير کارمندان خواهد بود.
3- با در نظر گرفتن مواردي همچون هزينه راه اندازي اوليه نرم افزار، هزينه سخت افزارهاي مورد نياز، هزينه آموزش کارمندان و ... بودجه خود را مشخص کنيد.
4- با ارزيابي پروسه امور سازمان خود، تمامي نيازهاي مورد نظر را بهمراه جزئيات مشخص کنيد (تهيه الگوريتم پيشنهاد مي شود).