در جهان امروز افزايش روز افزون امکانات ، منجر به افزايش توليد انبوه کالاها و ارائه خدمات بيشتر به مشتريان گرديده است.در واقع مي توان گفت که افزايش ميزان عرضه به تقاضا در بازارهاي جهاني عرصه اي هولناک از رقابت براي فعالان تجاري پديد آورده است.بنابراين عرضه و تقاضا در چهارچوبهاي سنتي ديگر قابل تعريف نبوده و بايد راهکارهاي انديشمندانه اي براي جلب رضايت هرچه بيشتر مشتري و پس از آن حفظ ارتباط با مشتري که منجر به تداوم فروش شما نيز خواهد شد ، در پيش بگيريم. چه بسا فعالان تجاري که با ماندن در روشهاي سنتي تجاري نه تنها با عدم موفقيت کسب و کار بلکه با از دست دادن سرمايه هاي هنگفت خود نيز مواجه گرديده اند.
از اين رو مشتري و مشتري مداري خود به مهمترين عامل کليدي کسب موفقيت در فعاليت هاي تجاري مديران و کارآفرينان مبدل گشته است. چرا که در صورت نبود مشتري سازمان و يا کسب و کار شما وجودش بي مفهوم خواهد بود. اگر چنانچه مشتري خود را افزايش دهيد فروش بيشتري خواهيد داشت. بنابراين در اين عرصه هولناک رقابتهاي اقتصادي سازمان مشتري مدار يک سازمان موفق خواهد بود.
افزايش مشتريان به عاملي به نام رضايتمندي مشتريان بستگي دارد.