يکي از بهترين مکان ها براي بکار گيري سيستم مديريت ارتباط با مشتري استفاده از تلفن گويا و سيستم هاي پاسخگوي هوشمند در سيستم مرکز تلفن مي باشد. بعد از همه اينجا جايي است که ارتباط با مشتريان متبلور يا شکسته مي شود. زمانيکه يک نماينده با حرکت انگشتان خود مي تواند تمام اطلاعات لازم براي حل مشکلات مراجعين تلفني ،سفارشات مربوط به سابقه آنها ومشکلات وتماس هاي سرويس قبلي ، گزارشهاي مشابهي از تماسهاي ديگر مشتريان  و البته راه حل هاي داده شده براي آنها را بدست آورد،به اين معني است که مشتريان وقت کمتري را در تماس هاي تلفني صرف کرده و ديد و احساس بهتري نسبت به اين کمپاني دارند. کاربردهاي CRM مي تواند توسط سيستم هوشمند تلفن گويا ( از ديگر محصولات شرکت داده کاوي روش )و مرکز تلفن براي ارجاع تلفن ها به نماينده هاي مجرب در مناطق خاص مورد استفاده قرار گيرد. همچنين مي تواند مديريت را از عملکرد نماينده ها در يک چشم به هم زدن با به روز کردن اطلاعات در زمان واقعي آگاه سازد.يکي از بهترين مکان ها براي بکار گيري سيستم مديريت ارتباط با مشتري استفاده از تلفن گويا و سيستم هاي پاسخگوي هوشمند در سيستم مرکز تلفن مي باشد. بعد از همه اينجا جايي است که ارتباط با مشتريان متبلور يا شکسته مي شود. زمانيکه يک نماينده با حرکت انگشتان خود مي تواند تمام اطلاعات لازم براي حل مشکلات مراجعين تلفني ،سفارشات مربوط به سابقه آنها ومشکلات وتماس هاي سرويس قبلي ، گزارشهاي مشابهي از تماسهاي ديگر مشتريان  و البته راه حل هاي داده شده براي آنها را بدست آورد،به اين معني است که مشتريان وقت کمتري را در تماس هاي تلفني صرف کرده و ديد و احساس بهتري نسبت به اين کمپاني دارند. کاربردهاي CRM مي تواند توسط سيستم هوشمند تلفن گويا ( از ديگر محصولات شرکت داده کاوي روش )و مرکز تلفن براي ارجاع تلفن ها به نماينده هاي مجرب در مناطق خاص مورد استفاده قرار گيرد. همچنين مي تواند مديريت را از عملکرد نماينده ها در يک چشم به هم زدن با به روز کردن اطلاعات در زمان واقعي آگاه سازد.