جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

مفهوم معماري کامپيوتر چيست ؟

شرح : عنوان يکي از گرايش‌هاي کامپيوتر است. در اين گرايش با اجزاي داخلي کامپيوتر که مراحل انجام يک دستور را بر عهده دارند و چگونگي کار آنها آشنا ميشويم. در اين گرايش واحد کنترل مرکزي و حافظه به عنوان دو بخش اصلي کامپيوتر معرفي ميشوند و در ادامه به بررسي ارتباط آنها و ساختار دروني آنها ميپردازند. براي درک موضوعات مطرح شده در اين گرايش آشنائي با مبحث مدارهاي منطقي لازم و ضروري است.