کارايي نرم افزار Download Accelerator Plus چيست؟

کارايي نرم افزار Download Accelerator Plus چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

Download Accelerator Plus : يکي از قدرتمندترين نرم افزارهاي دانلود و مديريّت دانلود است که از سرعت قابل قبولي برخورداراست،دراين نرم افزار مي توان چندآدرس فايل را همزمان وارد کرد، نرم افزار به نوبت و پيکربندي که قابل انجام است، فايل ها را دانلود و در پوشه اي که به نرم افزار آدرس دهي کرده ايد، ذخيره مي کند و به محض پايان دانلود يکي از فايل ها، بلافاصله دانلود فايل بعدي آغازشده و ادامه مي يابد، درصورتي که بخواهيد موقتا دانلود فايلي يا فايل هايي را متوقّف کنيد يا اينکه برق کامپيوتر به دلايلي قطع گردد، اين امکان نيز مهيّاست که عمل دانلود از همانجائيکه متوقّف شده بود، شروع و ادامه يابد.