کارايي نرم افزار InfoPath چيست؟

کارايي نرم افزار InfoPath چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

InfoPath: ساخت فرم هاي اداري و ارسال به بانک هاي اطّلاعاتي گوناگون.