جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : کارايي نرم افزار InfoPath چيست؟ :

شرح : InfoPath: ساخت فرم هاي اداري و ارسال به بانک هاي اطّلاعاتي گوناگون.