جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

کارايي نرم افزار InfoPath چيست؟

شرح : InfoPath: ساخت فرم هاي اداري و ارسال به بانک هاي اطّلاعاتي گوناگون.