منظور از Microsoft Office چيست؟

منظور از Microsoft Office چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 مجموعه آفيس يا نرم افزارهاي مشابه، دراکثر کامپيوترهاي شخصي و اداري و ... جزو نرم افزارهاي موردنياز است، با اين نرم افزار و زير مجموعه هاي آن شما قادرخواهيد بود فايلهاي متني ايجاد کنيد يا آنها را ويرايش کنيد، همچنين نموداروگراف رسم کنيد، کارهاي حسابداري و انبارداري انجام دهيد. بعضي از امکانان ديگر نرم افزار آفيس همچنين شامل: ايجاد  برنامه هاي آموزشي، ايجاد صفحات وب، انجام کارهاي رياضي ،نامه نگاري ، ارسال ايميل ، کارهاي تبليغاتي و صدها مورد ديگر که هر کسي نسبت به نياز خود مي تواند ازآن بهره ببرد.


مطالب بيشتر : IPsec چيست؟


زير مجموعه Microsoft Office

  •   Word
  • Access
  • Excel
  • InfoPath
  • PowerPoint
  • OneNote
  • Publisher
  • Outlook
  • Groove
  • Communicator
  ساير خدمات شرکت طراحي سايت بهپردازان