Domain: نامي است که در تمام اينترنت منحصر بفرد بوده و شما مالک آن هستيد.

Host: فضايي است که با نام Domain مرتبط شده است .يعني زماني که شما مي خواهيد به اين فضا دسترسي داشته باشيد مي بايست از نام Domain استفاده کنيد (نام Domain  نيز با يک IP Valid مرتبط شده است).

هر Host بسته به شرکت فروشنده آن محدود به تعداد مشخصي ايميل مي شود .يعني بر اساس فضايي که خريداري مي شود امکان تعريف تعداد محدودي ايميل براي کاربران فراهم مي شود .

نوع ديگري از ايميل هاي اختصاصي وجود دارند که کاربر مي تواند از يک شرکت مشخص که قبلا پيش نياز هاي فوق را تهيه کرده است يک آدرس ايميل خريداري کند .