در مقايسه با حسابداري دستي و دفتري، استفاده از يک نرم افزار حسابداري، تا حد زيادي در زمان صرفه جويي مي کند. نرم افزارها معمولا بخش بزرگي از کارها را به صورت خودکار انجام مي دهند. اگر شما يک تاجر کوچک، بدون کارمند و بدون انبار باشيد، شايد بتوانيد به راحتي بدون استفاده از نرم افزار، امور مالي خود را مديريت کنيد. حتي برخي از نرم افزارها براي اشخاصي طراحي شده است که هيچ اطلاعاتي در رابطه با امور مالي و علم حسابداري ندارند. اما تجارت هاي بزرگتر حتما نياز به نرم افزار حسابداري مناسب و خوب دارند.