بهترين browswer هاي جهان کدامند؟

بهترين browswer هاي جهان کدامند؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
2. Internet Explorer
4. Opera
5. Safari
6. Maxthon
7. RockMelt
8. SeaMonkey
9. Deepnet Explorer
10. Avant Browser