در حال حاضر بيش از 80،000 محصول Alicat در سرتاسر جهان درحال سريس دهي هستند. فلومترهاي جرمي Alicat در فرايندهايي نظير تشخيص نشت، نظارت بر جريان و تست اتمسفر درحال استفاده هستند.

تمامي کاليبراسيون هاي فلومترهاي جرمي Alicat قابل رديابي با استاندارد NIST هستند.