حوزه هاي مهندسي نرم افزار چيست؟

حوزه هاي مهندسي نرم افزار چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

تحليل نيازمندي‌ها • تحليل سامانه‌ها • طراحي نرم‌افزار • برنامه‌نويسي • روش‌هاي صوري • وارسي مدل نرم‌افزار • تست نرم‌افزار • توسعه نرم‌افزار • گسترش نرم‌افزار • نگهداري نرم‌افزار