كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : در زبانهای برنامه نویسی محرمانه Turing Tarpit چیست؟ :

شرح : Turing Tarpit يک زبان توينگ کامل است که تعداد عملگر و دستورها اجزاي مشابه آن خيلي کم است. اين شامل brainf,osic,tue مي‌شود. Turning tarpit يک تورينگ تارپيت با کدگذاري تمام حالات است به عنوان مثال زباني است که يک بخش از عملگرها را در جريان حالت فعلي برنامه دخالت مي‌دهد. کدگذاري حالات يک متد براي کدگذاري برنامه است که هر زير رشته از کد يک دستورالعمل از هر دو: ?-محل دستور بعدي در ليست و ?-اعمال کردن آن جريان داده‌هاي برنامه است نکته اينکه يک دستور تک معمولاً دو فاز ترتيبي را دارد:انتخاب عملگر و اجراي آن. عملگرها مي‌توانند ايستا(reMorse يا Thrat) و يا پويا(reMorse4ever) باشند. در اينجا نمونه‌اي بر مبناي (reMorse يا Thrat) است :

    * يک عملوند در ليست را انتخاب کن
    * آن را اجرا کن