طراحی سایت به چند روش انجام میشود؟

درحالت کلی سایتها به دو روش طراحی میشوند:
سایت های استاتیک
سایت های داینامیک