نحوه انتخاب نام برای دامنه

انتخاب نام دامنه :
برای انتخاب نام دامنه لازم است نکات زیر مورد توجه قرار بگیرد.
۱-نام دامنه به راحتی به ذهن سپرده شود
۲-نام انتخاب شده کوتاه و ساده باشد
۳-املای لاتین آن برای کاربر آسان باشد