آقای رجبی - بنیاد شهید

بسم الله الرحمن الرحیم این صدا برای مدیران محترم شرکت طراحی سایت بهپردازان ارسال میشه. بنیاد شهید و امور ایثارگران در دو سه پروژه متعدد به مدت چند سال با این شرکت در حال همکاری بوده و رضایت کامل داره.